The Open UniversitySkip to content
 

The Open University in Wales

Yng Nghymru


top

Sgwrsio gyda... yr Athro Linda Colley, Prifysgol Princeton

Fel rhan o'n partneriaeth barhaus â Chanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd rydym yn falch o gynnal digwyddiad 'Sgwrsio gyda...' arall ar 10 Mawrth 2014 am 5.30pm yn adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd.

Yr Athro Linda Colley yw athro hanes Shelby MC Davis 1958 ym Mhrifysgol Princeton, a hi yw awdur 'Britons: Forging the Nation 1707 – 1837’ ac ‘Acts of Union and Disunion’ a gyflwynwyd ar y cyd â chyfres BBC Radio 4 yn gynharach eleni. Ym mlwyddyn refferendwm yr Alban a'r datblygiad a'r ddadl barhaus ynglŷn â datganoli yng Nghymru, bydd yr Athro Colley yn trafod ei gwaith a'i safbwyntiau ar ddyfodol y Deyrnas Unedig.

Bydd y digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim i bawb, ond bydd angen i chi gofrestru - i gofrestru e-bostiwch wgc@cardiff.ac.uk

top

Adroddiad yn datgelu bod darpariaeth hyblyg a chefnogaeth wedi'i thargedu yn hanfodol er mwyn i ofalwyr fanteisio ar addysg

Mae adroddiad newydd sydd wedi'i gynhyrchu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru yn rhoi dirnadaeth werthfawr am anghenion gofalwyr os ydynt am fanteisio ar addysg uwch neu bellach a llwyddo. Mae'r adroddiad yn datgelu bod darparu addysg hyblyg, er enghraifft y dull dysgu o bell a gynigir gan y Brifysgol Agored, yn hanfodol i ofalwyr sydd â bywydau prysur, anrhagweladwy ac, ar adegau, yn llawn straen.

Mae'r adroddiad hefyd yn amlygu pwysigrwydd targedu deunyddiau gwybodaeth a chymorth sy'n benodol ar gyfer gofalwyr yn ogystal â dangos rôl hanfodol sefydliadau gofalwyr a chyrff cyfryngwyr y gellir ymddiried ynddynt i helpu gofalwyr i fanteisio ar gyfleoedd addysgol.

Mae'r adroddiad, 'Ehangu cyfleoedd i ofalwyr' yn werthusiad o'r gwaith a wnaed gyda gofalwyr dros y tair blynedd ddiwethaf gan y Brifysgol Agored yng Nghymru, a ariannwyd gan Sefydliad Waterloo. Roedd y gwaith ymchwil gwerthuso yn cynnwys arolwg o'r gofalwyr a oedd wedi ymgysylltu â'r prosiect ynghyd â chyfweliadau dilynol er mwyn mynd at wraidd profiadau dyddiol y sawl sydd am ddysgu ac ymgymryd â'u cyfrifoldebau gofalu ar yr un pryd.

Mae'r adroddiad yn nodi'r problemau a'r rhwystrau sy'n wynebu gofalwyr sy'n ystyried neu'n mynd i astudio ac mae hefyd yn gwneud argymhellion am sefydliadau addysg uwch a'r sector addysg yn gyffredinol sy'n cefnogi gofalwyr wrth iddynt ddysgu.

Gallwch ddarllen yr adroddiad yma.

top

Blwyddyn o effaith.

Mae Adroddiad Blynyddol 2012/13 y Brifysgol Agored yn amlygu’r dylanwad rydym yn ei gael ar unigolion, busnesau a ledled y byd. Gyda storïau o Gymru, ar draws y Deyrnas Unedig ac o amgylch y ddaear gron, mae’r adroddiad hwn yn dangos blwyddyn yn llawn arloesi a chanlyniadau sy’n newid bywydau.

Y Brifysgol Agored Adroddiad Blynyddol

top

Trajectory

Mynnwch brofiad o berfformiad byw unigryw yn dathlu ymchwil ac effaith Y Brifysgol Agored.

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn eich gwahodd i ddathlu 50 mlynedd ers i Harold Wilson nodi ei weledigaeth am 'Brifysgol yr Awyr.’ Tramshed hanesyddol Caerdydd yw'r lleoliad ar gyfer perfformiad unigryw sy'n cyfuno animeiddio tafluniedig a dawns fyw.

Mae Trajectory Steve Geilot yn defnyddio technoleg flaenllaw, tafluniad ar raddfa fawr a gweithredu byw. Drwy weithio gyda'r dawnswyr Tania Råman a Jo Fong, bydd Geilot yn trawsnewid y Tramshed yn amgylchedd anhygoel, agos atoch sy'n adrodd stori Prifysgol yr Awyr.

Mae hwn yn ddigwyddiad arbennig, unigryw, am ddim a gall nifer y lleoedd fod yn gyfyngedig. Os hoffech ddod, yna cofrestrwch drwy ddilyn y ddolen hon: http://ou-trajectory.eventbrite.co.uk/

I gael rhagolwg, ewch i: http://www.youtube.com/watch?v=5J_DJxwqMEs #trajectory #ou_art

Nos Wener 6 Rhagfyr 6pm, 7pm a 9pm yn y Tramshed, Caerdydd. Caiff y perfformiad ei gynnal dair gwaith yn ystod y noson gyda phob perfformiad yn para tua 30 munud.

Mynediad am ddim
Tramshed
Heol Clare
(mynediad ar Stryd Pendyris)
Grangetown
Caerdydd CF11 6QP

Gobeithio y gallwch ymuno â ni!

Trajectory

top

Naw mlynedd yn olynol – y Brifysgol Agored yng Nghymru ar y brig o ran bodlonrwydd myfyrwyr

Mae’r Brifysgol Agored yn parhau i fod y brifysgol orau yng Nghymru o ran bodlonrwydd myfyrwyr, yn ôl canlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (NSS) a gyhoeddwyd heddiw (13 Awst 2013).

Mae’r canlyniadau yn dangos bod 91% o fyfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi datgan eu bod “yn fodlon ag ansawdd eu cwrs”, gyda’r Brifysgol Agored yr unig un o Sefydliadau Addysg Uwch Cymru i gael sgôr uwch na 90%.

Dyma’r nawfed flwyddyn yn olynol y mae myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi bod yn fwy bodlon ag ansawdd eu haddysg uwch na myfyrwyr unrhyw brifysgol arall yng Nghymru.

Dywedodd Rob Humphreys, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru:

“Fel darparwr mwyaf Cymru o addysg uwch ran amser, rydym yn falch o allu darparu ansawdd, cefnogaeth a mynediad ar raddfa a phellter. Mae myfyrwyr yn greiddiol i’r hyn a wnawn, ac rydym wrth ein bodd mai ni sydd ar y brig yng Nghymru o hyd o ran bodlonrwydd myfyrwyr.
“Ein bwriad yw parhau i ddarparu’r mynediad priodol i fyfyrwyr ledled Cymru at y cyfleoedd astudio a’r profiadau gorau posibl. Hoffwn longyfarch staff ledled y Brifysgol Agored sydd wedi helpu i gyflawni’r canlyniad hwn.”

Datganiad newyddion

top

Dyfodol y Brifysgol Agored yng Nghymru

Dyfodol y Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yn unigryw. Rydym yn arwain y byd o ran defnyddio technoleg arloesol i greu darpariaeth ddysgu uwch hyblyg o safon uchel ledled y Deyrnas Unedig ac ar lwyfan ehangach, byd-eang, ac rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn 'agored i bobl, lleoedd, dulliau a syniadau'.

Mae Dyfodol y Brifysgol Agored yng Nghymru yn nodi ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer y cyfnod sydd i ddod ac mae wedi ei osod o fewn strategaeth gyffredinol y Brifysgol, OU Futures 2010-13. Mae'n werth nodi eto beth y mae angen i ni ei wneud i gyflawni cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd Y Brifysgol Agored yn barhaus yn sgîl y newidiadau sy'n digwydd ar hyn o bryd i'r amgylcheddau mewnol ac allanol.

Dyfodol y Brifysgol Agored yng Nghymru

top

Gweithio Gyda’n Gilydd - Hoelio Sylw ar y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ymunwch â ni i ystyried a rhannu cyfleoedd mewn ymchwilio a datblygu mewn un o’n ddigwyddiad agored:–

24 Mawrth 2010 yng Ngwesty a Sba y Quay, Degannwy

12.30 pm i 5.00 pm

Ar sail dyfarniad rhagorol yn rhyngwladol (50+%) ac un o’r goreuon yn y byd (14%) i’w gwaith ymchwil, mae’r Brifysgol Agored yn meithrin timau sy’n gallu cystadlu â’r goreuon yn y byd - a gallech chithau ffurfio partneriaeth gyda ni.
Canlyniadau Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) y Deyrnas Unedig 2008

O archwilio’r gofod i ddinasyddiaeth, ymchwil feddygol arloesol i ynni adnewyddadwy, mae’n ymwneud â phob agwedd ar fywyd modern. Mae ganddi enw da yn fyd-eang ar sail ansawdd ei haddysgu, ei chymorth i fyfyrwyr, a’i chysylltiadau llawn dychymyg â busnes a diwydiant.

I gofrestri am lle ymweld a http://www.open.ac.uk/forms/workingtogetherevents/
I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch: workingtogether@open.ac.uk
neu ffoniwch ein asiant: 0844 736 2651Rhaglen y Digwyddiadau

12:30 Cinio bwffe a chyfle i rwydweithio

14:00 Croeso a chyflwyno - Rob Humphreys, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru

14:10 Yr Athro Brigid Heywood, Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil a Menter),
Y Brifysgol Agored

14:40 Cyflwyniad i weddill y dydd – Rob Humphreys

14:45 Sesiwn agored o rannu gwybodaeth o’ch pen a’ch pastwn eich hun yn ôl eich diddordebau. Cyfarfod a siarad â staff mewn meysydd allweddol o ragoriaeth mewn ymchwil gan gynnwys gwyddorau bywyd, iechyd a gofal cymdeithasol, yr amgylchedd, cynaliadwyedd, technoleg addysg yn ogystal â chyfrifiaduro mewn defnyddiau a gwaith peiriannu arall (lluniaeth ar gael drwy’r amser)

16:15 Diweddglo

17:00 Ymadael
top

Pa mor dda rydych chi’n nabod y Brifysgol Agored?

(i) Dringodd y Brifysgol Agored 3, 13, neu 23 o leoedd yn Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) 2008 i gyrraedd rhif 43 yn y Deyrnas Unedig?

(ii) Pa sefydliad a ariannodd Arsyllfa Bioamrywiaeth y Brifysgol Agored â £2m?

(iii) Mae nifer y myfyrwyr sy’n cael eu recriwtio yng Nghymru i gyrsiau rhan-amser y Brifysgol Agored wedi codi 15%, 28% neu 30%?

(iv) Beth yw enw’r rhaglen wyddoniaeth boblogaidd ar y teledu y mae’r Brifysgol Agored wedi’i chynhyrchu ar y cyd â’r BBC?

(v) Mae gan y Brifysgol Agored fwy na 1,000 o fyfyrwyr ôl-raddedig wedi’u cofrestru ar gyfer graddau ymchwil. Gwir neu Gau?

(vi) Pa brifysgol arall yng Nghymru sy’n rhannu lle Canolfan Ymchwil Cyfrifiadureg y Brifysgol Agored yn yr 16eg safle yn Ymarfer Asesu Ymchwil 2008?

(vii) Beth sydd gan Lenny Henry, Joan Armatrading a Jerry Hall yn gyffredin?

(viii) Ers 2004, mae’r Brifysgol Agored wedi gweld cynnydd o 50% yn yr incwm ymchwil sy’n cael ei ddyrannu ar sail gystadleuol. Gwir neu Gau?

Dysgwch yr atebion i’r cwestiynau hyn ac i lawer mwy o’ch cwestiynau chi’ch hun mewn un o’n dau ddigwyddiad ‘Gweithio Gyda’n Gilydd’ sy’n cael eu cynnal ym mis Tachwedd a mis Mawrth!

Back to top